Hlukové studie

Akustické studie jsou zpracovávány pro orgány státní správy (hygiena, stavební úřad, soud aj.) jako podklad pro vydání rozhodnutí.

Akustická studie bývá požadována i k vydání stavebního povolení, územního rozhodnutí k výstavbě nebo změně užívání.

Zpracováváme hlukové studie silniční a železniční dopravy, průmyslových prostor, budoucích i stávajících staveb a chráněného prostoru obecně. Výsledky hlukových výpočtů a závěrů hlukové studie jsou následně porovnány s přípustnými hygienickými limity uvedenými v platném nařízení vlády.

Hlavní typy hlukových studií:

 • hlukové mapování a výpočty silničního a železničního hluku
 • identifikace a kvantifikace zdrojů hluku v pracovním a komunálním prostředí
 • posouzení dodržování hlukových limitů dle platného nařízení vlády.
 • návrhy na efektivní protihluková opatření
 • výpočet rozložení hluku ve venkovním prostoru
 • výpočet rozložení hluku ve vnitřním prostoru
 • posouzení budoucího stavu (před a po provedeném záměru)
 • vliv stacionárních zdrojů hluku na venkovní a vnitřní chráněný prostor
 • vliv budoucího záměru na okolní životní prostředí
 • hluk ze stavební činnosti (po dobu výstavby)

Podklady pro vypracování hlukové studie:

 • Výkresová (projektová) dokumentace objektu nebo prostoru, kde jsou zdroje hluku umístěny (půdorysy, řezy, situační plánky)
 • digitální mapy v prostředí GIS – pokud jsou k dispozici
 • Rozmístění zdrojů hluku uvnitř objektu nebo ve venkovním prostředí a všech navazujících zdrojů
 • Akustické parametry jednotlivých zdrojů hluku (pokud jsou objednateli známi z dokumentace) – hladina akustického výkonu nebo hladina akustického tlaku měřená v určité (uvedené) vzdálenosti. Pokud nejsou tyto údaje k dispozici změříme sami.
 • Časové využití zdrojů hluku (celková doba chodu zařízení – doba v záběru, volnoběhu, klidu..)
 • U pracovního prostředí délka pracovní doby, směnnost, časové snímky využití pracovní směny jednotlivých pracovníků
 • Dokument vyžadující provedení měření/posouzení hlukové situace (obvykle stanovisko hygienické služby nebo stavebního úřadu)